Nhạc sĩ JOHN CAGE (1912-1992)

1. Khái quát John Cage là một trong những người mở đường và là đại diện tiêu biểu cho khuynh hướng sáng tác Aléatoire, phát triển trên nền tảng của âm nhạc thử nghiệm. Ông được coi là người đi tiên phong và có một ảnh hưởng lớn đến khá nhiều nhạc sĩ ở nửa …
Đọc tiếp Nhạc sĩ JOHN CAGE (1912-1992)