HÌNH THỨC ĐOẠN NHẠC

Đoạn nhạc là hình thức trần thuật của tư duy âm nhạc hoàn thiện và phát triển, là hình thức âm nhạc nhỏ nhất. Đoạn nhạc chứa đựng mức độ cao của tính thống nhất chủ đề và điệu tính, cao trào chung và tính tập trung lớn của sự phát triển. Đoạn nhạc có …
Đọc tiếp HÌNH THỨC ĐOẠN NHẠC

HÌNH THỨC HAI ĐOẠN ĐƠN

Hình thức hai đoạn đơn gồm có hai phần, mỗi phần là hình thức đoạn nhạc. Chủ đề âm nhạc ở phần thứ nhất, phần thứ hai có thể nhắc lại một phần của phần thứ nhất và phát triển hoặc sử dụng chất liệu khác hoàn toàn. – Hình thức hai đoạn đơn tái …
Đọc tiếp HÌNH THỨC HAI ĐOẠN ĐƠN

HÌNH THỨC BA ĐOẠN ĐƠN

Thế nào là hình thức 3 đoạn đơn? – Hình thức 3 đoạn đơn gồm 3 phần, mỗi phần 1 đoạn. – Thường gặp dạng cấu trúc:  a b a  hoặc  a b a’ ; dạng  a b c  ít gặp. – Mỗi phần có chức năng độc lập: trình bày – giữa – tái …
Đọc tiếp HÌNH THỨC BA ĐOẠN ĐƠN

HÌNH THỨC BA ĐOẠN PHỨC

Hình thức 3 đoạn phức gồm 3 phần dạng: ABA. Mỗi phần của 3 đoạn phức nhỏ hơn hoặc bằng 3 đoạn đơn. Phần trình bày: có hình thức là 2 hoặc 3 đoạn đơn. Phần giữa: có hình thức là 1, 2, 3 đoạn đơn hoặc là 1 đoạn chen. Phần tái hiện: như …
Đọc tiếp HÌNH THỨC BA ĐOẠN PHỨC

HÌNH THỨC RONDO

  Hình thức Rondo là hình thức gồm nhiều phần trong đó có một phần được nhắc lại nhiều lần (ít nhất 3 lần) gọi là chủ đề. Xen kẽ giữa chủ đề là những phần khác nhau về nội dung được gọi là các đoạn chen. Chủ đề được ký hiện là A, các …
Đọc tiếp HÌNH THỨC RONDO

HÌNH THỨC BIẾN TẤU

  Là sự trình bày của chủ đề và các lần nhắc lại có thay đổi (các biến khúc). Sơ đồ:    A               A1    A2    A3….. coda Trong đó: A là chủ đề; A1, A2, A3… là các biến khúc Trong đó chủ đề mang chức năng trình bày chính, các biến khúc mang tính phát …
Đọc tiếp HÌNH THỨC BIẾN TẤU